Site aanbevelen Add to iGoogle! RSS / XML Feed
Beschikbaar in deze talen Nederlands
Nederlands
  Français
Français
 
Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepasingsgebied

1.1
Carjob.be (hierna Carjob genoemd), een product van Caractivity bvba, en ondergetekend partnerbedrijf (hierna "Klant" genoemd) worden het eens over de uitvoering van onderhavige overeenkomst in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden en het overeengekomen tarief. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden alsook het overeengekomen tarief zijn essentiële elementen voor het volledige akkoord tussen Carjob en de Klant. Bijzondere verkoopvoorwaarden van de Klant zullen bijgevolg niet van toepassing zijn indien daarover geen uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Carjob bestaat.

1.2
Alle relaties tussen de Klant en Carjob zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Carjob zoals overeengekomen in de laatste overeenkomst die tussen de Klant en Carjob werd aangegaan. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de Zakenklanten. Ze zijn dus niet van toepassing op de eindconsumenten.


2. Sluiten van de overeenkomst

2.1
Een overeenkomst tussen de Klant en Carjob zal pas effectief zijn bij de ontvangst van het formele akkoord van de Klant over het document met het voorstel van een overeenkomst dat door Carjob wordt bezorgd. Het akkoord van de Klant zal uitsluitend worden verkregen door ontvangst van het document met het voorstel van een overeenkomst dat door de Klant is ondertekend en waarop de datum van het akkoord wordt vermeld. Alle bijlagen bij de overeenkomst, alle verklaringen en individuele instructies over de overeenkomst, alle wijzigingen die aan de overeenkomst worden aangebracht, moeten schriftelijk gebeuren. Carjob beschouwt een fax als een geldig schriftelijk document. De verschillende types van berichten in elektronisch formaat (inclusief e-mails) worden daarentegen niet aanvaard.


3. Beschrijving van de diensten

3.1
Onderhavige overeenkomst legt Carjob de publicatie van de producten en de uitvoering van de diensten op zoals tussen de Klant en Carjob in onderhavige overeenkomst afgesproken en gepubliceerd op de website van Carjob: www.Carjob.be - ("Elementen van dienstverlening") in naleving van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. De periode van publicatie van de essentiële elementen van de dienst die door Carjob aan de Klant wordt verleend alsook de periode van toegang tot de dienst zullen ten minste twintig uur per dag zijn. In onze Aanvullende Verkoopvoorwaarden worden eveneens de verleende diensten beschreven. Deze beschrijving is eveneens van toepassing.

3.2.
Door de voorgestelde overeenkomst te aanvaarden, machtigt de Klant Carjob om de gegevens die hij heeft verschaft om diverse enquêtes en statistische analyses te doen, te gebruiken. Niettemin gebeurt elke publicatie van de resultaten van deze enquêtes en analyses anoniem.

3.3
Geen enkel concurrentiebeding, in gelijk welke vorm, zal kunnen worden aanvaard.


4. Vergoeding

4.1
Alle informatie over de betaling van de diensten die door Carjob aan de Klant worden verleend, is opgenomen in het tarief dat aan de Klant wordt bezorgd. Het tarief dat van toepassing is voor de diensten is datgene dat op de datum van het aanbod geldt en door Carjob aan de klant is bezorgd. Andere diensten dan deze die in het tarief van Carjob zijn opgenomen, zijn het voorwerp van individuele overeenkomsten tussen Carjob en de Klant.


5. Betalingsvoorwaarden

5.1
De vergoeding zoals deze wordt beschreven in artikel 4 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden bevat alle bijkomende kosten die, in hoofde van Carjob worden gemaakt wegens het verlenen van haar diensten aan de Klant. Deze bijkomende kosten bevatten het verzenden van e-mails, het versturen van faxberichten, de kosten voor fotokopieën en post, de overdracht van gegevens en de telefoongesprekken die over het algemeen door Carjob worden gemaakt bij het verlenen van haar diensten. Zijn daarentegen niet bij deze bijkomende kosten inbegrepen: alle kosten die door Carjob worden gemaakt voor taken inzake wijziging, correctie en controle van gegevens indien deze interventies voortvloeien uit fouten die voorkomen in de gegevens die door de Klant aan Carjob zijn overgemaakt. Wanneer het bedrag van de bijkomende kosten voor de Klant hoger ligt dan de gemiddelde kosten die voor individuele bestellingen worden gemaakt, zal Carjob de Klant hiervan op de hoogte brengen. Op voorwaarde dat de Klant daartoe zijn akkoord heeft gegeven, zal hij Carjob deze gemaakte bijkomende kosten moeten betalen.

5.2
In verband met de essentiële elementen van de dienst die door Carjob aan de Klant wordt verleend, laat Carjob de correctie toe van de elementen die werden gepubliceerd terwijl ze een fout bevatten. Indien deze fout niet is toe te schrijven aan een onachtzaamheid van de Klant, is de eerste correctie van de fout gratis. Carjob zal de Klant daarentegen elke latere correctie aanrekenen met verwijzing naar het tarief dat geldt op de datum waarop de aanvraag voor een correctie zal worden ingediend. Indien Carjob bij een correctie een fout begaat, zal de veroorzaakte bijkomende correctie gratis zijn.

5.3
Carjob stuurt de Klant de factuur, hetzij op de datum van de eerste concretisering van een essentieel element van de aan de Klant verleende dienst, hetzij 10 dagen na de aanvaarding van de overeenkomst door de Klant indien geen enkel essentieel element van de dienst die door Carjob aan de Klant wordt verleend, werd verleend omwille van de Klant. De termijn voor betaling van deze facturen is 10 dagen na de datum van ontvangst van de factuur door de Klant.

Ingeval van niet-betaling of achterstallige betaling factureert Carjob de Klant een intrest die gelijk is aan de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 10%, bovenop de inningskosten. Bij ontstentenis van betaling zal Carjob de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk kunnen onderbreken tot op de datum waarop de Klant zijn factuur volledig zal hebben betaald. Ingeval de Klant een retentierecht inroept, is dit beding niet meer van toepassing. Indien Carjob met de Klant een gespreide betaling van de factuur is overeengekomen en de Klant deze niet heeft vereffend binnen een termijn van 30 dagen na de vervaldag, zal het volledige saldo van de factuur onmiddellijk door de Klant verschuldigd zijn.

5.4
Alle prijzen van Carjob zijn exclusief btw.


6. Samenwerkingsbasis

6.1
De algemene filosofie van Carjob is het voortdurend verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de antwoorden op de werkaanbiedingen die door de Klant "on line" worden gezet. Zo gaat Carjob de verbintenis aan continu te werken aan de kwaliteit en de precisie van de tools die zij de Klant ter beschikking stelt om hem bij te staan in zijn zoektocht naar de optimale kandidaat voor de invulling van een functie. Deze filosofie kan met name de invoering van alle types van partnerships met mediabedrijven, zowel off line als on line, bevatten. Door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden machtigt de Klant Carjob om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, het geheel of een gedeelte van de essentiële elementen van de door Carjob verleende dienst te publiceren. Dit zowel op on line als off line media, gedrukte media of audiovisuele media. Carjob gaat de verbintenis aan bijzonder ontoegeeflijk te zijn aangaande de kwaliteit en het beeld dat door al haar mediapartners wordt voortgebracht.

6.2
Het geheel van de rechten die door onderhavige overeenkomst aan de Klant worden verleend, is geenszins overdraagbaar aan derden. Een overdracht van overeenkomst is enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke toelating van Carjob.

6.3
Vanaf het ogenblik waarop de Klant zijn akkoord over onderhavige overeenkomst heeft gegeven, machtigt hij Carjob eveneens om hem, per post of elektronische briefwisseling, alle types van enquêtes, verslagen, rapporten en commerciële mededelingen te bezorgen die bijdragen tot de permanente inspanning van Carjob om haar kwaliteitsnormen te verbeteren. De Klant behoudt het recht zijn toestemming voor dergelijke communicatie in te trekken en Carjob gaat de verbintenis aan deze intrekking effectief te maken vanaf de kennisgeving door de Klant.

6.4
Carjob behoudt het recht om de uitvoering van een door de Klant geplaatste bestelling te weigeren of elk gepubliceerd essentieel element van de aan de Klant verleende dienst eenzijdig te schrappen wanneer dit een inbreuk zou zijn op de wet of op elk officieel reglement of indien deze bestelling of dit essentiële element de rechten van derden of de zeden zou kunnen schaden. ("Onwettelijke inhoud"). Dezelfde regel is van toepassing ingeval een essentieel element van de aan de Klant verleende dienst een of meer links zou bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden naar pagina's met onwettelijke inhoud. Dit zonder verandering van de verplichting voor de Klant om de desbetreffende dienst te betalen. Carjob is enkel verplicht de onwettelijke inhoud te schrappen wanneer dit een inbreuk op de wet is of op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. De Klant gaat de verbintenis aan, door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, Carjob op het eerste verzoek te vergoeden en te dekken, in geval van betaling van boeten en gerechtskosten ingevolge de publicatie van onwettelijke inhoud of in geval van schending van de wet.

6.5
Carjob wijst elke aansprakelijkheid af aangaande het geheel van de van de Klant en de kandidaten ontvangen gegevens, de tekst van de werkaanbiedingen of de media die nodig zijn voor de overeenstemmende opslag. In het bijzonder is Carjob niet verplicht deze elementen te bewaren of aan de Klant terug te geven.

6.6
Carjob mag agenten afvaardigen.

6.7
Enkel de Klant is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op de goede configuratie en de goede werking van zijn technologische infrastructuur en vooral de informatica-infrastructuur. Hij zal de meest performante instrumenten en methoden van de markt gebruiken om te waarborgen dat zijn infrastructuur niet de bron of het doel van allerhande anomalieën of storingen van de door Carjob aangeboden internetservice kan zijn noch op welke manier dan ook de goede werking van het onderling gekoppelde net kan verstoren.

6.8
De Klant moet Carjob waarborgen dat de inhoud die hij op internet publiceert of die hij aan Carjob verschaft met het oog op de publicatie, geen enkel element bevat dat het voorwerp van aan derden toebehorende rechten zou kunnen zijn. Door de toepassing van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gaat de Klant de verbintenis aan Carjob op het eerste verzoek te vergoeden en te dekken voor elke schade die Carjob heeft opgelopen ingevolge een inbreuk vanwege de Klant op deze regel.


7. Rechten inzake intellectuele eigendom

7.1
De overeenkomsten die tussen de Klant en Carjob worden aangegaan, dragen geen enkel recht inzake (intellectuele) eigendom , geen enkele licentie en geen enkel gebruiksrecht van Carjob aan de Klant over. Alle rechten van Carjob (die met name, zonder dat deze lijst volledig is, de rechten inzake het logo, de auteursrechten, de bijzondere rechten aangaande de gegevens en de titels, de merkrechten alsook alle commerciële rechten bevatten) blijven eigendom van Carjob zonder enige mogelijke beperking.

7.2
De volledige inhoud en alle types van documenten die via Carjob worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan de rechten inzake intellectuele eigendom van Carjob (merkrechten, auteursrechten, bijzondere rechten aangaande de gegevens). Zijn evenwel niet aan deze rechten inzake intellectuele eigendom van Carjob onderworpen, de geïndividualiseerde elementen van de inhoud die door de Klant werden gecreëerd indien deze reeds zijn onderworpen aan de rechten inzake intellectuele eigendom van de Klant en indien Carjob niet tussenbeide is gekomen voor enige wijziging of herziening van deze elementen.

7.3
Op het ogenblik waarop de Klant de overeenkomst die hem door Carjob wordt voorgesteld voor de terbeschikkingstelling van on line publicatieruimte voor zijn werkaanbiedingen aanvaardt, erkent de Klant tegelijk dat Carjob de producent is van de databank die door deze werkaanbiedingen wordt aangemaakt en dat Carjob alle rechten bezit van de databanken van de werkaanbiedingen van de Klant die door Carjob worden gepubliceerd.

7.4
De Klant is alleen verantwoordelijk voor het waarborgen van het feit dat de inhoud die hij Carjob voorlegt voor publicatie in haar databank van werkaanbiedingen in overeenstemming is met alle wetten aangaande de pers, de regels betreffende het recht van de concurrentie en elke andere vorm van regels die terzake van toepassing zijn.

7.5
Door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden verleent de Klant Carjob een licentie voor het gebruik, de mededeling aan derden en de reproductie van de inhoud, de gegevens, het merk en de naam van het merk, het logo en andere tekens van de Klant met het oog op de levering van de essentiële elementen van de dienst die door Carjob voor de Klant krachtens de overeenkomst wordt verleend. Wanneer hij de bestelling plaatst, waarborgt de Klant bij dezelfde gelegenheid dat hij, door welk middel ook, alle nodige gebruiksrechten, auteursrechten en vereiste bijgaande auteursrechten heeft verworven om Carjob in staat te stellen al deze essentiële elementen van de door Carjob aan de Klant verleende dienst toe te passen. Dit geldt inclusief, maar us niet beperkt tot de publicatie van de inhoud en alle gegevens van de Klant op internet.


8. Waarborg

8.1
Carjob gaat de verbintenis aan al haar middelen en haar maximale capaciteiten in te zetten om de essentiële elementen van de door Carjob aan de Klant verleende dienst te concretiseren zoals deze worden voorgesteld in de specifieke documentatie. Wanneer voor de concretisering van een essentieel element van de door Carjob aan de Klant verleende dienst de aanmaak van een software nodig is, zal Carjob haar maximale bekwaamheden inzetten om een foutloze software aan te maken. Door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden erkent de Klant dat het, op basis van de complexheid van de in te zetten technologieën, niet mogelijk noch economisch haalbaar is een volledig foutloze software aan te maken.

8.2
De Klant gaat de verbintenis aan om aan Carjob alle documenten en elk essentieel element van de inhoud die nodig zijn voor de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van onderhavige overeenkomst, over te maken. Specifiek behelst dit de levering van de teksten van de te publiceren werkaanbiedingen alsook alle elementen aangaande de lay-out van deze werkaanbiedingen in digitaal formaat. Dit behelst eveneens de verplichting van de Klant om Carjob onverwijld te verwittigen indien een van de essentiële elementen van de door Carjob voor de Klant verleende dienst verouderd is. Bovendien moet de Klant zich schikken naar de verplichting om samen te werken, zoals dit wordt beschreven in de Bijkomende Verkoopvoorwaarden in dat verband of, eventueel, in de beschrijvingen van de essentiële elementen van de door Carjob voor de Klant verleende dienst. Indien Carjob vaststelt dat de Klant deze verplichting niet nakomt wanneer dat vereist is, zal de uitvoeringsperiode van Carjob in die zin worden verlengd. Deze maatregel zal niet van toepassing zijn wanneer het Carjob is die verantwoordelijk is voor de uitvoeringsvertraging.


9. Verantwoordelijkheid

9.1
Onder voorbehoud van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikels 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, blijft de volledige verantwoordelijkheid van Carjob beperkt tot de limieten die door de geldende wet zijn vastgelegd en tot de rechtstreekse verliezen (met uitzondering van alle onrechtstreekse, bijzondere, bijkomende of straffende schadevergoedingen, schadevergoedingen wegens verlies van inkomsten of opbrengsten, wegens verlies van commerciële informatie, voor de onderbreking van exploitatie of voor schending van de persoonlijke levenssfeer) ten belope van onderstaande bedragen:
9.1.a Indien schade wordt veroorzaakt ingevolge een vertraging in de uitvoering van diensten vanwege Carjob: 0,5% van de prijs van het essentiële element van de door Carjob voor de betrokken Klant verleende dienst per "volledige" week (7 dagen) vertraging in de uitvoering van de dienst, met een maximumplafond vastgelegd op 5% van de prijs van de overeenkomst voor het essentiële element van de betrokken dienst van Carjob
9.1.b Indien wegens een heel andere oorzaak schade wordt veroorzaakt, wordt dit bedrag begrensd tot maximum 5% van de prijs van de overeenkomst.

9.2
Carjob wijst elke verantwoordelijkheid af aangaande onderstaande elementen:
9.2.a de precisie en de overeenstemming met de realiteit van de door Carjob op verzoek van de Klant gepubliceerde gegevens. Carjob zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de informatie en verklaringen in deze gegevens.
9.2.b De uitvoeringen door derden waarmee de Klant een akkoord is aangegaan voor de uitvoering van de verplichtingen die zijn opgenomen in onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
9.2.c De gevallen van overmacht. Deze worden beschreven in artikel 10.1 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
9.2.d Aantal, kwaliteit en minimale nauwkeurigheid van de profielen van de kandidaten die beantwoorden aan de werkaanbiedingen die door de Klant on line zijn geplaatst.
9.2.e Elke investering die door de Klant, op welke manier ook, wordt gedaan in verband met onderhavige overeenkomst en is gebaseerd op gelijk welke prognose van een minimumaantal kandidaturen dat wordt ontvangen ingevolge de publicatie van werkaanbiedingen via Carjob.

9.3
Ingeval het contractueel gewaarborgde gebruik van een van de essentiële elementen van de door Carjob voor de Klant verleende dienst wordt beperkt door rechten die aan derden toebehoren, kan Carjob, op haar kosten, ofwel de nodige akkoorden bekomen om dit essentiële element van de dienst van Carjob te gebruiken in overeenstemming met de rechten van derden, ofwel het essentiële element van de dienst van Carjob wijzigen om deze beperking te vermijden. Alle maatregelen die door Carjob daartoe worden genomen, mogen geenszins tot gevolg hebben dat de functionaliteiten voor de Klant van dit essentiële element van de dienst van Carjob op onredelijke wijze worden verstoord. Ingeval de Klant, op welke manier ook, kennis neemt van beschermingsrechten van derden die de concretisering van een essentieel element van de dienst Carjob kunnen beïnvloeden, moet de Klant Carjob hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen.

9.4
De maximumtermijn voor overlegging door de Klant van een aanvraag voor schadevergoeding aan Carjob bedraagt een jaar vanaf de datum waarop de Klant kennis heeft genomen of had moeten nemen van de desbetreffende tekortkoming.

9.5
Alle vrijstellingen en beperkingen van de verantwoordelijkheid aangaande schadevergoeding voorzien in artikel 9 zijn van toepassing, los van het feit dat de verantwoordelijkheid van Carjob al dan niet is gebaseerd op een inbreuk op de overeenkomst, een misdrijf (inclusief daden van onachtzaamheid), de strikte verantwoordelijkheid of wegens het product, op een verbreking van de waarborg, op verborgen gebreken of op alle andere types van wettelijke verplichtingen. En dit zelfs ingeval (i) Carjob de mogelijkheid van dergelijke schade redelijkerwijze had kunnen voorzien, (ii) Carjob werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of (iii) indien de schadevergoeding het gevolg is van een ernstige fout vanwege Carjob.


10. Overmacht

10.1
In geval van "Overmacht" - gemeenschappelijke benaming die, in dit document, de gevallen van niet-voorspelbare gebeurtenissen met een ernstige impact op de economische omstandigheden van een overeenkomst tussen de Klant en Carjob bevat, alsook de gevallen van overmacht in ruime zin - kan Carjob de overeenkomst in die zin en te goeder trouw aanpassen (verlenging van de uitvoeringsperiode van een overeenkomst, bijvoorbeeld, voor een looptijd die gelijk is aan deze van de gebeurtenis die tot het geval van overmacht heeft geleid) ofwel de overeenkomst eventueel met onmiddellijke ingang verbreken.
Onder de gevallen van overmacht citeren we, zonder dat deze lijst volledig is, natuurrampen, oorlogen, brand, daden van terrorisme en elke andere gebeurtenis die schadelijke gevolgen kan hebben op de infrastructuur die door Carjob wordt gebruikt om de essentiële elementen van de dienst van Carjob aan de Klant te concretiseren. We citeren eveneens defecten aan servers en andere computer- en communicatiestructuren die in hoofde van Carjob oncontroleerbaar zouden zijn ofwel zouden worden veroorzaakt door een ontoereikendheid of onderbrekingen van de gebruikte netten of door gelijk welk defect van hardware, software of telecommunicatie van de Klant.


11. Vertrouwelijkheid

11.1
Carjob waarborgt de Klant dat alle informatie en alle documenten die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst werden bezorgd en als vertrouwelijk werden bestempeld, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. Deze vertrouwelijkheid zal eveneens na de geldigheidsdatum van onderhavige overeenkomst worden gewaarborgd.

11.2
De aanvaarding van onderhavige overeenkomst verbindt elke partij, de Klant en Carjob, eveneens tot de naleving van alle wetten die gelden tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aangaande de bescherming van de gegevens en het respect van de persoonlijke levenssfeer.

11.3
In naleving van de wetten op de bescherming van de gegevens door onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt de Klant geïnformeerd over het feit dat de gegevens door Carjob zullen worden bewaard in exploiteerbare elektronische vorm, ongeacht de gebruikte technologie en dat Carjob deze gegevens enkel zal gebruiken met het oog op de doelstellingen van onderhavige overeenkomst.

11.4
In alle omstandigheden zal de Klant blijk geven van de grootste ijver en waakzaamheid. Hij zal eveneens alle voorzorgen moeten nemen die nodig zijn bij de verwerking, manipulatie en overdracht van identificatoren, wachtwoorden, gebruikersnamen, aliassen en elk ander veiligheidssysteem dat wordt gebruikt om de vertrouwelijkheid van de diensten van Carjob te waarborgen. De Klant zal onverwijld alle maatregelen moeten nemen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid van de gegevens, het correcte gebruik en de veiligheid ervan te waarborgen en elke rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht aan niet door Carjob erkende derden te vermijden. Dit houdt dus ook in dat het voor de Klant verboden is om zijn toegangsrechten (gebruikersnaam, wachtwoord) tot de omgeving van Carjob aan te wenden met de bedoeling niet erkende derden gebruik te laten maken van alle of een deel van de in de databanken van Carjob opgenomen informatie, zelfs niet om de werking van de tool te demonstreren. De Klant zal verantwoordelijk zijn in geval van gebruik door niet-erkende derden van zijn wachtwoorden of gebruikersnamen in het systeem van Carjob. Dit is in alle omstandigheden van toepassing, met uitzondering van de gevallen waarin de Klant het bewijs levert van het feit dat het bekomen door derden van deze gebruikersnamen en wachtwoorden niet te wijten is aan zijn eigen interventie of indien de Klant bewijst dat de oorzaak, zelfs onrechtstreeks, van dit onterecht bekomen niet zijn verantwoordelijkheid is. De Klant is verplicht Carjob onmiddellijk op de hoogte te brengen indien blijkt dat gelijk welke niet door Carjob erkende derde een van zijn veiligheidselementen gebruikt of ingeval deze veiligheidselementen onrechtmatig zouden kunnen worden gebruikt of worden gebruikt. In geval van schending door de Klant van zijn materiële verplichtingen die door onderhavige overeenkomst worden opgelegd en ongeacht welke deze zijn, inclusief, maar zonder dat dit volledig is, de verplichtingen die worden opgelegd krachtens onderhavig artikel, heeft Carjob het recht om de uitvoering van haar verplichtingen en het verlenen van haar diensten onmiddellijk te onderbreken, zonder enige vorm van opzegging en zonder dat de Klant bij dezelfde gelegenheid wordt bevrijd van al zijn betalingsverplichtingen jegens Carjob. Carjob behoudt zich tevens het recht voor om een rechtsgeding in te spannen wanneer het dat nodig zou achten, waaronder elke eis tot schadevergoeding, wanneer de Klant zijn verplichtingen niet naleeft die hem door deze overeenkomst worden opgelegd, met inbegrip van de verplichtingen die op grond van dit artikel inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens worden opgelegd.


12. Vervaldag

12.1
Onderhavige overeenkomst tussen de Klant en Carjob gaat in vanaf de datum waarop Carjob een door de Klant ondertekende kopie van de overeenkomst ontvangt. De termijn van de overeenkomst tussen de Klant en Carjob gaat in op de dag van de levering door Carjob aan de Klant van het eerste essentiële element van de dienst van Carjob. Indien de contractduur niet uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen Carjob en de Klant, wordt dit contract geacht gesloten te zijn voor een duur van 12 maanden na levering door Carjob aan de Klant van het eerste element dat deel uitmaakt van de Carjob service. Ingeval de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de levering van het eerste essentiële element van de dienst van Carjob bij de Klant ligt, zal de overeenkomst 14 dagen na ontvangst door Carjob van de ondertekende overeenkomst in werking treden. De overeenkomst zal op de tussen de Klant en Carjob overeengekomen vervaldag automatisch vervallen, met uitzondering van de gevallen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien in het vervolg op deze algemene Verkoopvoorwaarden waar de Bijkomende Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk in andere maatregelen voorzien.


12.2
Voor de essentiële elementen van de door Carjob aan de Klant geleverde dienst, kan elke bestelling van de Klant enkel tijdens de contractueel overeengekomen periode worden aanvaard. Bijgevolg zal de Klant zijn recht om essentiële elementen van de dienst van Carjob te bestellen, enkel behouden tot aan de contractuele vervaldag, zelfs indien hij op die datum nog niet alle essentiële elementen van de dienst Carjob die hij heeft verworven, on line heeft geplaatst.


13. Varia

13.1
Onderhavige overeenkomst is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. De enige bevoegde instanties in geval van conflicten aangaande deze overeenkomst zijn de rechtbanken en hoven van de stad Brussel.

13.2
Zodoende zullen alle wettelijke relaties tussen de Klant en Carjob als plaats van uitvoering Brussel hebben.Neem met ons contact op
Indien u vragen hebt over onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden kan u schrijven naar adb@caractivity.be of naar Caractivity/Carjob, Lindendreef 13, B-1780 Wemmel, België.


Bijkomende verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen

1. Beschrijving van de Diensten

1.1
Carjob zet de werkaanbiedingen voor rekening van de Klant op internet, zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

1.2
Carjob behoudt zich het recht voor de werkaanbiedingen via andere mediakanalen te publiceren, zowel op papier als via elektronica of deze aan andere entiteiten over te maken met het oog op bijkomende publicaties.
Daarom heeft Carjob in dezelfde optiek het recht de op haar site aanwezige werkaanbiedingen geheel of gedeeltelijk en zonder het voorafgaande akkoord van de Klant op (een) partnersite(s) onder te brengen.
Voor dergelijke dienst worden de Klant geen bijkomende kosten aangerekend. De naam van de partnervennootschappen is toegankelijk op de site Carjob.be.

1.3
De beschrijving van bovenstaande diensten is volledig.


2. Duur van de Publicatie

2.1
Elke werkaanbieding die door Carjob on line wordt gezet, blijft gedurende 30 dagen op haar internetsite aanwezig, tenzij een ander akkoord tussen Carjob en de Klant werd aangegaan.


3. Werkaanbiedingen in elektronische vorm

3.1
De door Carjob aangeboden dienst bestaat in het on line zetten van werkaanbiedingen in elektronische vorm op de internetsite Carjob.be. Carjob zal de Klant enkel de antwoorden doorsturen die zelf ook in elektronische vorm via de site Carjob.be werden ingevoerd. De kandidaturen met een blokkeringssignaal zullen niet worden doorgestuurd.

De gegevens zullen onbewerkt aan de Klant worden overgemaakt en Carjob is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De gegevens worden ofwel doorgestuurd naar een e-mailadres van de Klant ofwel naar zijn persoonlijke rekening Carjob.

Elke werkaanbieding met een duidelijk illegaal karakter (zoals voorgesteld in artikel 6.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden) zal door Carjob op eigen initiatief kunnen worden verwijderd.

De lokale wetten, evenals de reglementen aangaande de bescherming van de gegevens zullen door de Klant moeten worden nageleefd. Elke eis vanwege derden ingevolge een schending door de Klant van onderhavig artikel 3.1 lid 2 zal voor de Klant leiden tot de verplichting om aan Carjob op het eerste verzoek een schadevergoeding te storten.

Indien hij dit wenst, kan de Klant een werkaanbieding die hij heeft gekocht naar eigen goeddunken wijzigen en corrigeren en dit gedurende de periode dat deze werkaanbieding on line staat, namelijk 30 dagen.


4. Varia

4.1
Door de aanvaarding van onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden wordt de Klant geïnformeerd over en erkent hij de onmogelijkheid voor Carjob om het niet-toegelaten on line plaatsen van werkaanbiedingen door derden perfect te controleren. De Klant geeft bijgevolg toe dat Carjob in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor dergelijke niet-toegelaten publicaties door derden. Carjob gaat evenwel de verbintenis aan alles in het werk te stellen, binnen de technische en wettelijke limieten, om niet-toegelaten publicaties te vermijden.

4.2
Door de aanvaarding van onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden draagt de Klant aan Carjob alle eigendomsrechten over de databanken over. Deze bestaan uit alle werkaanbiedingen die voor publicatie aan Carjob zijn toevertrouwd.

4.3
Geen enkele tariefvermindering ten opzichte van het officiële tarief van Carjob heeft waarde indien zij niet expliciet door Carjob voor de specifieke Klant tegen de specifieke voorwaarden is voorgesteld en goedgekeurd. Bijgevolg zal geen enkele vermindering van de officiële prijs geldig zijn voor een Klant die een derde belast om in zijn naam op te treden.

4.4
Voor het principe van "Reselling" (overdracht) van een overeenkomst van werkaanbiedingen door een Klant aan een derde zal verplicht een voorafgaand akkoord van Carjob nodig zijn. Dit akkoord zal de vorm van een overeenkomst aannemen ter vervanging van het vorige, tussen Carjob en de Klant aan wie de overeenkomst werd overgedragen.


Contacteer ons

Indien u vragen hebt over bijgaande Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen, kan u schrijven naar adb@caractivity.be of naar Caractivity/Carjob, Lindendreef 13, B-1780 Wemmel, België.

Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Databank CV

Onderhavige Bijzondere Verkoopvoorwaarden voor de Databank CV zijn als bijlage van toepassing en primeren in geval van twijfel op de Bijzondere Verkoopvoorwaarden.


1. Beschrijving van de Diensten

1.1
Carjob stelt aan de Klant een dienst voor inzake het zoeken naar profielen van werkzoekenden ("Kandidaten") in haar "Databank CV". Indien de Kandidaat zijn akkoord heeft gegeven, kan de Klant hem contacteren zodra hij zijn CV in de databank heeft geïsoleerd via het elektronische systeem van Carjob.

1.2
De toegang van de Klant tot de databank van Carjob is strikt persoonlijk. Het is de Klant strikt verboden derden toegang tot de databank van Carjob te verlenen. De overdracht aan derden door de Klant van cv's afkomstig van de Databank van Carjob is eveneens verboden. Bovendien mag de Klant in geen geval een link (in welke vorm dan ook) leggen tussen zijn eigen website en de Databank van Carjob. In geval van niet-naleving van deze bepaling behoudt Carjob zich het recht voor zo snel mogelijk en zonder voorafgaand bericht een rechtsvordering in te leiden.

1.3
Carjob biedt de Klant het recht om alle interne functionaliteiten van Carjob inzake beheer van de cv's te gebruiken. Deze diensten inzake beheer van de cv's bevatten de bewaring van de gegevens voor de Klant niet. Carjob behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik en zonder voorafgaand bericht de gegevens uit het systeem voor beheer van de cv's te verwijderen. Om haar Kandidaten de naleving van de bescherming van de gegevens en de persoonlijke levenssfeer te verzekeren, verwijdert Carjob automatisch elk spoor van een cv zodra een Kandidaat dit uit de Databank cv's van Carjob wil verwijderen.

1.4
Geen enkel gegeven over een Kandidaat kan door de Klant in zijn eigen systeem worden bewaard.

1.5
Om zijn eigendomsrechten te vrijwaren en de vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die door de kandidaten worden ingevoerd in de cv-bank, behoudt Carjob zich het recht voor om eender welk automatisch of concreet mechanisme in te voeren dat aanleiding kan geven tot een tijdelijke beperking van de toegangsrechten van de klant die op grond van deze overeenkomst worden verkregen. Deze toegangsbeperking kan eenzijdig door Carjob worden ingevoerd wanneer er ernstige aanwijzingen zijn die misbruik of kwaadwillig gebruik van de cv-bank van Carjob doen vermoeden. Zonder dat dit eender welk beperkend karakter heeft, vermelden wij onder meer het gebruik van specifieke software, of andere gelijkaardige technieken, met de bedoeling de cv-bank van Carjob te kopiëren (ongeacht de vorm) bij de Klant. De eventuele beperking van de toegangsrechten zal zo snel mogelijk aan de Klant worden meegedeeld en Carjob zal de redenen van deze blokkering met hem onderzoeken, evenals de beste manier om te vermijden dat dit zich in de toekomst herhaalt.

1.6
De cv-bank is niet automatisch toegankelijk voor klanten die hun vacatures rechtstreeks hebben besteld via de website van Carjob.


2. Verplichtingen van de Klant

2.1
De Klant gaat de verbintenis aan de goede zeden en alle rechtsregels en de rechten van derden te respecteren. Artikel 6.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is eveneens van toepassing.

2.2
De Klant mag in geen geval aan derden persoonlijke gegevens van de Kandidaten die in de Databank van Carjob zijn opgenomen, meedelen of op welke manier dan ook overdragen. De Klant gaat eveneens de verbintenis aan de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren alsook alle rechtsregels die van toepassing zijn aangaande de bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Wanneer een Kandidaat bij Carjob een aanvraag indient om in het systeem van Carjob de hem betreffende gegevens te schrappen en Carjob de Klant hiervan op de hoogte brengt, is laatstgenoemde verplicht alle gegevens over deze Kandidaat waarover hij beschikt, te schrappen. En dit ongeacht of deze informatie rechtstreeks is opgeslagen in het systeem van Carjob dan wel wordt bewaard door de Klant in zijn eigen systeem, op papier of elektronisch.

2.3
In geval van verlies, schadevergoeding, onkosten, klachten of elke andere uitgave die door de Klant zou zijn veroorzaakt, moet de Klant Carjob dekken en vergoeden. Onderhavige bepaling is van toepassing behalve wanneer Carjob verantwoordelijk is voor deze uitgaven.

2.4
De Kandidaten zijn verantwoordelijk voor de manier waarop ze hun profiel dat in het systeem van Carjob wordt opgeslagen, invullen. Carjob kan de pertinentie, waarachtigheid, juistheid, beschikbaarheid en volledigheid van de gegevens die door de Kandidaat in het systeem van Carjob zijn ingevoerd, dus niet waarborgen. Carjob geeft evenmin waarborgen aangaande de antwoorden.

2.5
De informatie over de Kandidaten is strikt vertrouwelijk. Ze kan enkel door de Klant worden bewaard en gebruikt in naleving van de geldende wetten aangaande de bescherming van de gegevens. De Klant kan een Kandidaat in geen geval contacteren met een andere bedoeling dan het rechtstreeks zoeken van een profiel voor een vacante betrekking waarvan hij op de hoogte is. In geval van inbreuk op onderhavige bepaling behoudt Carjob zich het recht voor de toegang van de Klant tot zijn rekening Carjob tijdelijk of definitief te schrappen en hem de toegang tot de informatie over de Kandidaten te ontzeggen.

2.6
De Klant mag een kandidaat per vacante betrekking slechts eenmaal contacteren.

2.7
Door zijn aanvaarding van onderhavige Verkoopvoorwaarden wordt de Klant geïnformeerd over het feit dat bijzondere voorwaarden van toepassing zijn voor alles aangaande de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie. Over het algemeen vereisen dergelijke overdrachten van gegevens het voorafgaande akkoord van de Kandidaat, zelfs indien de overdracht gebeurt binnen eenzelfde economische groep.

2.8
Over de vervaldag wordt in een individuele overeenkomst beslist.


Neem met ons contact op

Indien u vragen hebt over onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Databank CV kan u schrijven naar adb@caractivity.be of naar Caractivity/Carjob, Lindendreef 13, B-1780 Wemmel, België.

Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Ruimte Aanwervers

Onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden betreffende de Ruimte Aanwervers zijn van toepassing als bijlage en primeren in geval van twijfel op de Algemene Verkoopvoorwaarden.


1. Beschrijving van de Diensten

1.1
Artikel 12.1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden betreffende de vervaldag van de overeenkomst is van toepassing. Carjob verleent de Klant voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de diensten die door Carjob binnen de "Ruimte Aanwervers" wordt aangeboden. Carjob verleent de Klant toegang tot haar Ruimte Aanwervers gedurende minstens 20 uur per dag. Deze bepaling is van toepassing voor zover geen enkele oorzaak buiten de wil van Carjob de beschikbaarheid van de webruimte van Carjob rechtstreeks of onrechtstreeks belemmert. De diensten die door Carjob binnen de Ruimte Aanwervers worden aangeboden, bevatten de mogelijkheid voor de Klant om zelf werkaanbiedingen te publiceren of te wijzigen en dit in naleving van alle voorwaarden die worden vermeld in onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en Bijkomende Verkoopvoorwaarden. Deze lijst van diensten die door Carjob binnen de Ruimte Aanwervers worden aangeboden, is volledig en heeft de waarde van een overeenkomst tussen de Klant en Carjob. Door Carjob wordt geen enkele andere functionaliteit aangeboden.

1.2
De Klant krijgt van Carjob een individuele gebruikersnaam alsook een paswoord toegestuurd teneinde toegang tot alle beschikbare diensten te krijgen. Carjob biedt de Klant de mogelijkheid zijn paswoord op ieder ogenblik te wijzigen. De Klant moet waarborgen dat zijn paswoord en zijn gebruikersnaam niet zullen worden gebruikt door derden die geen recht op toegang tot de diensten van de Ruimte Aanwervers hebben. De Klant zal er zich eveneens van moeten vergewissen dat hij wel degelijk alle andere bepalingen betreffende de veiligheid waarover hij werd geïnformeerd, naleeft.
De naleving van deze bepalingen is eveneens van toepassing wanneer een agentschap handelt voor rekening van de Klant. Carjob verleent de agentschappen de mogelijke toegang tot de werkaanbiedingen van de Klant voor wiens rekening ze optreden en te beschikken over de statistieken en de lopende contractuele gegevens van de Klant, dit met de enige bedoeling hen het goede beheer van de rekening van de Klant voor wiens rekening zij optreden, mogelijk te maken en de aanmaak van nieuwe werkaanbiedingen voor rekening van de Klant mogelijk te maken. Daartoe moet het agentschap beschikken over het voorafgaande akkoord van de Klant en zal het gehouden zijn het bewijs daarvan op het eerste verzoek aan Carjob te leveren. In geen geval zal Carjob verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een klacht van een Klant wegens niet-toegelaten verspreiding van de rechten op toegang en informatie. Enkel het agentschap zal voor dergelijke klachten verantwoordelijk worden gesteld.


2. Bescherming van de gegevens

2.1
Ingeval de Klant persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van de juiste akkoorden met zijn werknemers en/of door te opteren voor de juiste organisatorische maatregelen, is de Klant gehouden alle geldende regels aangaande de bescherming van de gegevens na te leven. De processen die bij deze bepaling betrokken zijn, bevatten meer specifiek, zonder dat deze lijst volledig is, alle interventies aangaande de verwerking van de gegevens, overdracht, verwerking, inzameling en schrapping ervan. Carjob behoudt zich het recht voor de persoonlijke gegevens van de Klant op te slagen en deze te gebruiken in naleving van het toepassingsgebied van onderhavige overeenkomst.


Neem met ons contact op

Indien u vragen hebt over onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Ruimte Aanwervers kan u schrijven naar adb@caractivity.be of naar Caractivity/Carjob, Lindendreef 13, B-1780 Wemmel, België.

Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Bestellingen on line

Onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden over de bestellingen on line zijn van toepassing als bijlage en primeren in geval van twijfel op de Algemene Verkoopvoorwaarden alsook op de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen.


1. Beschrijving van de Diensten

1.1
Carjob zet de werkaanbiedingen on line op internet voor rekening van de Klant overeenkomstig de bepalingen van sectie 2.1 van de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen.

1.2
Onderhavige beschrijving van de diensten is volledig.


2. Schriftelijke vorm

2.1
In tegenstelling tot de Algemene Verkoopvoorwaarden waarin wordt gestipuleerd dat een schriftelijk document verplicht is, kunnen, in geval van een bestelling on line, intentieverklaringen tussen partijen worden gedaan die als effectief en geldig zonder enige formele vereiste worden beschouwd.


3. Betalingstermijnen

3.1
Carjob zal geen enkele agentschapsprovisie toekennen in geval van bestellingen on line.

3.2
De Klant moet de diensten die hij aan Carjob heeft besteld, binnen 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur vereffenen. De in de artikels 4 en 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden vastgelegde bepalingen zijn in alle andere gevallen van toepassing.


4. Informatieverplichtingen van de Klant

Carjob bevestigt de volgende informatie overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving:

4.1
De dienst Bestelling on line van Carjob wordt geleverd door

Caractivity bvba
c/o Carjob
Linedndreef 13
B-1780 Wemmel
België
tel +32 (0)497 57 33 65
e-mail : adb@caractivity.be,
Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 0895-031-173,
btw nr. BE 895.031.173.

De overeenkomst inzake de bestelling on line tussen de Klant en Carjob wordt beschouwd als zijnde aangegaan wanneer onderstaande fasen zijn uitgevoerd:
- Het registratieformulier is ingevuld;
- De Klant neemt kennis van en aanvaardt de Algemene en Bijkomende Verkoopvoorwaarden;
- De Klant klikt op de toets "bestelling plaatsen" in het systeem Carjob;
- De Klant krijgt een e-mail met de bevestiging dat de bestelling werd ontvangen (deze mededeling is geen bevestiging van de bestelling);
- De Klant krijgt een bevestiging van de bestelling van Carjob;

Wanneer de Klant de bevestiging van de bestelling eenmaal heeft ontvangen, wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde aangegaan.
Wanneer de overeenkomst is gesloten, kan de Klant zijn werkaanbieding on line publiceren.

4.2
De Algemene Verkoopvoorwaarden, de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen en de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Bestelling on line vormen de volledige inhoud van de overeenkomst die is aangegaan tussen de Klant en Carjob voor de bestelling van werkaanbiedingen on line. Het tarief dat van toepassing is voor de bestelling van werkaanbiedingen on line is beschikbaar op de internetsite Carjob.be en wordt gedefinieerd op het ogenblik waarop de overeenkomst voor bestelling van werkaanbiedingen on line tussen de Klant en Carjob wordt aangegaan. De wettelijke aspecten aangaande de raadpleging van de site Carjob.be kunnen worden ingekeken in onze documenten "Gebruiksvoorwaarden".

4.3
Wanneer de bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een eerste e-mail waarin hem wordt gemeld dat zijn bestelling goed werd ontvangen en krijgt hij een login en een paswoord voor toegang tot de Ruimte Aanwervers. Het is via deze ruimte dat de Klant een werkaanbieding kan aanmaken, wijzigen of corrigeren alvorens deze on line te plaatsen. Carjob biedt de Klant de middelen om eventuele fouten op te sporen en de inhoud van een werkaanbieding te corrigeren alvorens deze on line te plaatsen. De belangrijkste functionaliteit die de Klant daartoe ter beschikking wordt gesteld, bestaat in de voorafgaande visualisering van de werkaanbieding alvorens deze wordt gepubliceerd, alsook een reeks tools voor wijziging of correctie van de werkaanbiedingen. In de volgende fase ontvangt de Klant een bevestiging van de bestelling waarin hem wordt gemeld dat hij on line kan publiceren.

4.4
Deze overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in het Frans. De Klant kan de originele versie raadplegen door te klikken op de overeenkomstige link: FR. Deze Nederlandse vertaling werd aangeboden voor uw gemak, maar in geval van tegenstrijdigheid heeft de Franse versie de overhand.

4.5
De bestellingen van de Klant worden door Carjob bewaard. De Klant zal geen toegang hebben tot zijn werkaanbieding on line.

4.6
Carjob gaat de verbintenis aan de normen inzake Bescherming van de gegevens die zijn voorzien door de Belgische wet, haar Gebruiksvoorwaarden alsook de voorwaarden beschreven in haar Verklaring over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


Neem met ons contact op

Indien u vragen heeft over onderhavige Bijkomende Gebruiksvoorwaarden: Bestelling on line, kan u schrijven naar adb@caractivity.be of naar Caractivity/Carjob, Lindendreef 13, B-1780 Wemmel, België.